Zadania z ekonomii i ich rozwiązaniaZadania z ekonomii
- strona główna

Strony warte odwiedzenia:

Kurs maklerski

cefrebtruhhZadania z mikroekonomii - wersja HTML
(Wersja DOC ze wszystkimi wykresami i tabelami znajduje się tutaj)

Mikroekonomia

Równowaga rynkowa
1.	Oblicz (stosując warunek Walrasa) cenę (PE) i ilość (QE) równowagi rynkowej dla rynków określonych następującymi równaniami:
---	QS = - 10 + 3 P
QD = 110 - 5 P
Cena równowagi PE = 15, ilość równowagi wynosi QE = 35

Walras twierdził, że równowaga ogólna na konkurencyjnych n rynkach wystąpi, jeśli wielkość popytu zrówna się wielkością podaży na n-1 rynkach, to wówczas również wielkość podaży zrówna się z wielkością popytu na n -tym rynku.
Qs = Qd
- 10 + 3 P = 110 - 5 P
8P = 120
Pe = 15
Qe < = > Qs = Qd = 110 - 5P = 110 - 5*15 = 35


---	QD = 25 - P
QS = - 10 + 4 P
Cena równowagi PE = 7, ilość równowagi wynosi QE = 18
Qs = Qd
- 10 + 4 P = 25 - P
5P = 35
Pe = 7
Qe < = > Qs = Qd = 25 - 7 = 18


---	10 P - QS = 24
QD + 2 P - 12 = 0
Cena równowagi PE = 3, ilość równowagi wynosi QE = 6
Qs = Qd
Qs = 10 P - 24
Qd = 12 - 2P
10 P - 24 = 12 - 2 P
12P = 36
Pe = 3
Qe < = > Qs = Qd = 30 - 24 = 62.	Analiza dotyczy rynku gier komputerowych. W każdej przedstawionej sytuacji występuje: 
---	spadek/wzrost popytu/podaży 
oraz
---	spadek/wzrost ceny. 
Dla każdego przykładu określić właściwe zmiany. Ponadto każdą ze zmian przedstawić graficznie na prawidłowo oznaczonym układzie współrzędnych.
a)	Robotnicy pracujący przy produkcji gier komputerowych, strajkowali dwa miesiące.

 
Ilość spadła zarówno jak i cena. Wielkość popytu się nie zmieniła. Podaż została ograniczona przez strajk pracowników.


b)	Rząd nakłada na wszystkie przedsiębiorstwa produkujące gry komputerowe, wyższy podatek.
 

Nałożenie podatku ograniczyło ilość. Cena została podzielona na cenę konsumenta pk, która jest wyższa o ceny równowagi oraz na cenę producenta, która jest z kolei niższa od ceny w równowadze. Różnica pomiędzy ceną konsumenta a ceną producenta to wielkośc nałożonego podatku.

c)	Spadło wynagrodzenie robotników pracujących przy produkcji gier komputerowych.

 
Ilość spadła zarówno jak i cena. Wielkość popytu się nie zmieniła. Podaż została ograniczona przez spadek wynagrodzenia. Pracownicy bardziej w nowej sytuacji cenią czas wolny niż płace z wykonywanej pracy, która jest niższa.


3.	Na równowagę na rynku magnetofonów kasetowych wpłynęły jednocześnie dwa czynniki:
a)	spadek cen kaset magnetofonowych 
b)	wzrost cen odtwarzaczy kompaktowych.
Jak wpłynie to na cenę i ilość równowagi?

a)	Kasety magnetofonowe oraz magnetofony są to dobra komplementarne, co oznacza, że są konsumowane/używane jednocześnie w stałych proporcjach. Spadek cen kaset spowoduje wzrost popytu na nie oraz jednocześnie spadek popytu na magnetofony. Spadek popytu doprowadzi do spadku ilości oraz ceny w równowadze.
b)	Magnetofony oraz odtwarzacze kompaktowe są to dobra substytucyjne, co oznacza, że są względem siebie zamienne. Wzrost cen odtwarzaczy kompaktowych spowoduje wzrost popytu na magnetofony, ponieważ będą względnie tańsze ( oraz spadek popytu na odtwarzacze ). Jednocześnie wzrost popytu na magnetofony spowoduje wzrost ceny w równowadze.


4.	Na równowagę na rynku rakiet tenisowych wpłynęły jednocześnie dwa czynniki:
a)	wzrost cen piłek tenisowych 
b)	obniżenie ceł importowych dla sprzętu sportowego.
Jak wpłynie to na cenę i ilość równowagi?

a)	Piłki tenisowe oraz rakiety to dobra komplementarne ( używane łącznie w stałych proporcjach ) dlatego też wzrost cen piłek spowoduje spadek popytu na rakiety jednocześnie obniżając cenę równowagi oraz ilość.
b)	Obniżenie ceł importowych dla sprzętu sportowego spowoduje spadek cen. Co skłoni konsumentów do zwiększenia popytu na rakiety tenisowe.

5.	Cena równowagi na rynku samochodów wzrosła, ilość równowagi nie zmieniła się. Co możesz powiedzieć o cenach stali i dochodach konsumentów, jeśli na analizowany rynek nie miały wpływu żadne inne czynniki?


Jeżeli cena samochodów na rynku wzrosła, możemy wnioskować iż powodem takiej sytuacji jest wzrost cen czynników produkcji - stali. Realne dochody konsumentów natomiast zmalały, jeżeli nominalne zostały na stałym poziomie. ( konsumenci za te same pieniądze mogą kupić mniej dóbr - samochodów ).6.	Rysunek przedstawia zmiany sytuacji na rynku pomarańczy. Jeśli inne czynniki nie zmieniły się, co możesz powiedzieć o cenie jabłek i o płacach w rolnictwie?

 

Wzrost popytu oraz podaży spowodowały wzrost cen oraz ilości w równowadze ( jak widać na załączonym rysunku ). Płace natomiast zmalały ( realne ). Nominalne prawdopodobnie mogły również spaść ze względu na wzrost podaży. Wzrost produkcji wymusza wzrost popytu na pracę, przez co płace obniżają się. . 

7.	Uzupełnij zamieszczone poniżej rysunki na podstawie informacji o stałości lub zmianie popytu i podaży, umieszczonych w odpowiedniej kolumnie i rzędzie:
a)	w każdym przypadku ustal, jak zmieniły się cena i ilość równowagi 
b)	dla dowolnie wybranych rynków dóbr (4-5) podaj przykłady czynników, które mogą spowodować zmiany zilustrowane na odpowiednim rysunku.

 

a)
1 cena i ilość stała    2	cena i ilość wzrosły	     3	cena i ilość spadły
4	spadek ceny i wzrost podaży	 5 wzrost ilości a cena niewiadomo 6 wzrost ceny i ilość niewiadomo
7 spadek ilości i wzrost ceny 8 wzrost ilości a cena niewiadomo 9 spadek ceny a ilość niewiadomo

b) 
  2 - wzrost dochodów konsumentów
  3 - spadek dochodów
  4 - spadek czynników produkcji
  7 - wzrost czynników produkcji


8.	30 producentów frytek sprzedaje swoje produkty na danym rynku cząstkowym. Wielkość podaży frytek (cena jednostkowa odnosi się do 25 dkg frytek) jednego producenta przedstawia się następująco:

P (zł)	Q1	QS
2,00	150	4500
1,80	110	3300
1,60	75	2250
1,40	45	1350
1,20	20	20*30=600
1,00	0	.0*30 = 0

---	Na podstawie wielkości podaży pojedynczego producenta (Q1), oblicz wielkości podaży rynkowej (QS) dla każdej ceny (P).

W tablicy poniżej przedstawiono popyt na frytki. Jednostką jest 25 dkg paczka frytek. 

P (zł)	QD
2,00	1800
1,80	2000
1,60	2250
1,40	2800
1,20	3600
1,00	4200

---	Jeżeli zostanie wprowadzona cena maksymalna na frytki w wysokości 1,40 zł, spowoduje to powstanie (niedoboru rynkowego, nadwyżki rynkowej) w wielkości ............... porcji frytek.


---	Na układzie współrzędnych przedstaw interpretację analizowanego zjawiska. W tym celu narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na rynku frytek oraz zaznacz istniejącą różnicę między wielkościami popytu i podaży dla ceny P = 1,40 zł. 

 

9.	W pierwszej tablicy zostały przedstawione wielkości popytu na dobro K zgłaszane przez poszczególnych uczestników rynku: konsumenta X, Y i Z.

P (zł)	QX	QY	QZ	QD
20	10	10	5	25
15	15	10	12,5	37,5
10	25	10	15	50
5	30	15	17,5	62,5

W drugiej tablicy zostały przedstawione wielkości podaży dobra K oferowane przez poszczególnych uczestników rynku: producenta A, B, C i D.

P (zł)	QA	QB	QC	QD	QS
20	40	35	45	30	150
15	15	25	35	25	.100
10	10	20	15	5	50
5	0	0	0	0	0
---	Na podstawie wielkości popytu na dobro K zgłaszanego przez poszczególnych konsumentów, oblicz wielkości popytu rynkowego (QD), a wyniki umieść w odpowiedniej kolumnie tablicy pierwszej.
---	Na podstawie wielkości podaży dobra K reprezentowanej przez poszczególnych producentów, oblicz wielkości podaży rynkowej (QS), a wyniki umieść w odpowiedniej kolumnie tablicy drugiej.
---	Na jednym układzie współrzędnych przedstaw graficzną interpretację analizowanego zjawiska. W tym celu wykreśl krzywą popytu rynkowego na dobro K oraz krzywą podaży rynkowej tego dobra. Na sporządzonym rysunku wyznacz cenę (PE) i ilość (QE) równowagi rynkowej. 
---	Jeżeli cena dobra K będzie wynosiła 5 zł, wystąpi zjawisko (niedoboru rynkowego, nadwyżki rynkowej) w wysokości ............... jednostek.

10.	Linia podaży szampana dana jest równaniem QS = P. Linia popytu to QD = - P + 10. Wprowadzono podatek w wysokości 2 zł od każdej kupionej butelki. Na osi pionowej układu współrzędnych mierzymy cenę otrzymywaną przez sprzedawcę.
a)	Na rysunku pokaż wpływ podatku na rynek szampana.
b)	Oblicz wielkość sprzedaży i cenę przed jego wprowadzeniem.
c)	Oblicz wielkość sprzedaży i ceny po wprowadzeniu podatku.
d)	Oblicz wpływy pieniężne do budżetu z tytułu nałożonego podatku.

 

b)

Qs = P
Qd = -P+10
Qs = Qd
P = -P+10
P = -P+10
P = 5
Q = 5

c)
pk - cena konsumenta
pp - cena producenta
pk = pp + t
t - podatek
pk = pp + 2

Qs = pp
Qd = - pk + 10 = -pp - 2 + 10 = -pp +8
Pp = -pp +8
2pp = 8
Pp = 4
Pk = 4+2 = 6
Q = pp = 4

d)
wpływy do budżetu to wielkość podatku razy wielkość sprzedaży = 2*4 = 8Elastyczność popytu i podaży 

1.	Spadek ceny biletów do kina z 10 zł do 8 zł, ceteris paribus, spowodował wzrost liczby sprzedanych biletów (ilości nabywanej tego dobra) z 1000 do 1600 sztuk. Oblicz elastyczność cenową popytu na bilety do kina oraz współczynnik tej elastyczności. Otrzymana wartość tego współczynnika świadczy o elastycznym charakterze popytu. Pokaż jak obniżka ceny biletów wpłynęła na dochody z ich sprzedaży.

P0 = 10
P1 = 8
Q0 = 1000
Q1 = 1600
E - elastyczność cenowa popytu  p0,q0 - wielkości początkowe
P1, g1 - wielkości końcowe
E = (( q1 - q0)/q0)* (p0/(p1-p0)) = (1600 - 1000)/1000 * 10/(8 - 10) = -3

Jeżeli popyt na dobro jest elastyczny ( E>1 ) to zmiana cen wywoła stosunkowo większe zmiany w ilości. Spadek ceny spowoduje duży wzrost wielkości sprzedaży biletów. To wpłynie pozytywnie na dochody z ich sprzedaży - wzrost sprzedaży.

2.	Oblicz elastyczność mieszaną popytu na dobro A na podstawie następujących danych:

PB	QDA
168	8040

Czy dobra A i B są dobrami substytucyjnymi, czy komplementarnymi? Odpowiedź uzasadnij.

Pb0 = 16
Pb1 = 8
Qa0 = 80
Qa1 = 40
Em - elastyczność mieszana pb0,qa0 - wielkości początkowe
Pb1, ga1 - wielkości końcowe
Em = (( qa1 - qa0)/qa0)* (pb0/(pb1-pb0)) = (40 - 80)/80 * 16/(8 - 16) = 1
Elastyczność mieszana jest dodatnia więc są to dobra substytucyjne.

3.	Oblicz elastyczność dochodową popytu na dobro X na podstawie następujących danych:

I	QDA
1000012000	100110


I0 = 10000
I1 = 12000
Qa0 = 100
Qa1 = 110
Ed - elastyczność dochodowa I0,qa0 - wielkości początkowe
I1, ga1 - wielkości końcowe
Ed = (( qa1 - qa0)/qa0)* (I0/(I1-I0)) = (100 - 110)/110 * 10000/(12000 - 10000) = - 5/11