Zadania z ekonomii i ich rozwiązaniaZadania z ekonomii
- strona główna

Strony warte odwiedzenia:

Skup mieszkań
i innych nieruchomoœci


Zadania z makroekonomii - wersja HTML
(Wersja DOC ze wszystkimi wykresami i tabelami znajduje się tutaj)

Makroekonomia

1.	W jaki sposób można dokonać pomiaru wyników gospodarczych określonej gospodarki? 

Aby dokonać pomiaru wyników gospodarczych określonej gospodarki należy obliczyć kilka podstawowych wskaźników gospodarczych. Najważniejszym z nich jest PKB, a więc wartość wszystkich dóbr (i usług) finalnych wytworzonych w kraju w danym roku. Wzrost tego wskaźnika oznacza, iż kraj przeżywa ożywienie gospodarcze. 
Kolejnym istotnym wskaźnikiem, służącym do analizy wyników gospodarczych danego kraju, jest stopa bezrobocia, mówiąca jaki procent siły roboczej pozostaje bez zatrudniania. Spadek stopy bezrobocia oznaczać może poprawę koniunktury gospodarczej. 
Inwestycje, rozumiane jako powiększenie zasobu kapitału fizycznego dokonywane przez przedsiębiorstwa, umożliwiające zatrudnianie siły roboczej przebywającej na bezrobociu, są dodatnio skorelowane z ożywieniem gospodarczym, a tym samym z wynikami gospodarczymi danej gospodarki.
Ważnym wskaźnikiem jest także bilans płatniczy - bilans obrotów handlowych, a więc zestawienie wszystkich transakcji zawartych miedzy mieszkańcami danego kraju a zagranicą. Równowaga zewnętrzna istnieje, gdy bilans ów jest bliski zeru. Przy istniejącym deficycie bilansu obrotów handlowych ożywienie zagranicznych stosunków gospodarczych sprzyja zmniejszeniu tegoż deficytu.

2.	Czy według teorii ekonomii istnieje zależność pomiędzy stopą inflacji i stopą bezrobocia: 
ˇ	w krótkim okresie,
ˇ	w długim okresie?

W 1958 r. A.W.Philips opublikował artykuł analizujący zachowanie się płac w Wielkiej Brytanii w latach 1861-1957. Główny wniosek z badania Philipsa wskazywał na odwrotną zależność między stopą wzrostu płac (inflacją) a stopa bezrobocia. Mimo, że oryginalna krzywa Philipsa dotyczyła zależności między stopą wzrostu płac a stopą bezrobocia, terminu krzywa Philipsa stopniowo zaczęto używać do określenia zależności między stopą wzrostu cen (inflacja) a stopą bezrobocia. 
Pierwotnie zależność jaką reprezentowała krzywa Philipsa interpretowano następująco: im większa stopa bezrobocia tym mniejsza inflacja ( rząd może zmniejszyć bezrobocie ale kosztem większej inflacji). Zależność ta nie była jednak tak klarowna od lat 70-tych, kiedy to miała miejsce wysoka inflacja i wysoki poziom bezrobocia. Odwrotna zależność między omawianymi stopami ma więc charakter przejściowy, sprawdza się tylko w krótkim okresie, w okresie dostosowywania się gospodarki do zmiennego poziomu popytu globalnego. W długim zaś okresie poziom stopy bezrobocia jest stały, a jego wielkość odpowiada bezrobociu naturalnemu. 

3.	Co to jest cykl koniunkturalny? Jakie mogą być przyczyny fluktuacji wzrostu gospodarczego?

Cykl koniunkturalny polega na wahaniach rozmiarów produkcji społecznej, czyli PKB, którym towarzyszą zmiany poziomu bezrobocia oraz stopy inflacji. Cykl koniunkturalny może być również rozumiany jako przejściowe odchylenie od długookresowej ścieżki wzrostu. Cykl taki może być wywołany przez szereg czynników. Mogą to być szoki popytowe, podażowe bądź te wynikające z polityki gospodarczej (niestabilne decyzje inwestycyjne). Przyczynami takich cykli mogą być również wojny, zmiany ceny ropy naftowej, nowe technologie czy też niepełna informacja uczestników na temat gospodarki i ich błędy w podejmowaniu decyzji o produkcji.

4.	Co to jest mechanizm transmisyjny? Podaj jakiś przykład tego mechanizmu.

Mechanizm transmisyjny to zmniejszenie podaży pieniądza przy jednoczesnej obniżce utrzymującej w równowadze rynek stopy procentowej. W prostym modelu IS-LM wzrost podaży pieniądza powoduje wytrącenie z równowagi rynku pieniądza - przy ustalonej stopie procentowej sektor pozabankowy utrzymuje więcej pieniędzy, niż by chciał. W związku z tym kupuje on obligacje. Wraz ze wzrostem popytu na obligacje ich cena wzrasta a stopa procentowa spada (nadwyżka podaży na rynku pieniądza jest równoważona nadwyżką popytu na rynku obligacji. 

5.	Od czego zależy poziom naturalnej stopy bezrobocia (jakie warunki instytucjonalne należy uwzględnić)?

Naturalna stopa bezrobocia, to naturalny nieunikniony dodatni poziom bezrobocia, który towarzyszy rozwijającej się gospodarce. wynika z niedopasowań strukturalnych na rynku pracy, aspiracji materialnych (przy danej stawce płacy obowiązującej na rynku nie ma chętnych do jej podjęcia), z powstawania nowych i likwidowania starych miejsc pracy, ze zmiany aktywności siły roboczej czy z braku jasnej informacji na temat wolnych miejsc pracy, osób szukających pracy, oferowanych płac.

6.	Proszę wyjaśnić specyfikę banków jako pośredników finansowych. Co odróżnia banki komercyjne od np. instytucji ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych?

Banki jako pośrednicy finansowi mogą wykorzystywać zdeponowane w nich środki pieniężne na wiele sposobów. A mianowicie mogą podejmować przynoszącą zyski działalność kredytową dla przedsiębiorstw, instytucji czy osób prywatnych, dokonywać zakupu papierów wartościowych czy płynnych aktywów finansowych. Bank komercyjny jest pośrednikiem finansowym, któremu państwo udzieliło licencji na działalność podlegającą nie tylko  na przyjmowaniu depozytów ale też na udzielaniu kredytów i to właśnie odróżnia bank komercyjny od instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych.